Rozpoczęcie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Niedawno miałem przyjemność rozmawiać ze znajomym przedsiębiorcą, który zadał mi następujące pytanie: „Słuchaj, Michał, czy obecnie jest w ogóle dopuszczalne optymalizowanie podatków”? Bez chwili zastanowienia powiedziałem, że sam chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, bo to zależy….. Po chwili jednak dodałem, że ogromne korzyści może mu dać inwestycja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. „Ale jak to ogarnąć”? – zapytał. No właśnie, od czego zacząć? Dzisiejszy wpis poświęcam problematyce rozpoczęcia działalności w SSE.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE

Podstawą prawną, która pozwala na prowadzenie działalności w SSE, a co za tym idzie uzyskanie szeregu przywilejów, jest zezwolenie. Wydawaniem zezwoleń w praktyce zajmują się podmioty zarządzające specjalną strefą ekonomiczną, takie jak przykładowo Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zezwolenia są decyzjami administracyjnymi, które określają przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej w strefie oraz warunki dotyczące m.in. obowiązku zatrudnienia przez sprecyzowany czas określonej liczby pracowników, realizacji na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę, terminu zakończenia inwestycji, maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy, czy dodatkowych wymagań w przypadku inwestycji, która będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo związek komunalny. Dodatkowymi elementami zezwolenia, oprócz tych, które wymaga k.p.a., są nazwa i adres strefy wydającej zezwolenie, nazwa i adres przedsiębiorcy uzyskującego zezwolenie oraz jego dane rejestrowe, a także numer zezwolenia.

Charakter inwestycji

Należy pamiętać, że zezwolenie może być udzielone przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję lub tworzącemu nowe miejsca pracy. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, albo zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa, o ile nabywca nie jest powiązany ze zbywcą. Z kolei utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe, czyli tych, których celem jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku trwałego.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE

Wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargu lub rokowań, a także kryteria oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie strefy, określone zostały w drodze rozporządzenia odrębnie w odniesieniu do każdej strefy.

Nie można również zapomnieć o regulacjach strefowych, które odrębnie dla każdej strefy, oprócz zasad przeprowadzania przetargów i rokowań, określają m.in. plany rozwoju SSE, jej nazwę, teren i granice, czy okres na jaki się ją ustanawia.

Jak już wspomniano, prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej rodzi dla przedsiębiorcy szereg wymiernych korzyści, niemniej jednak jej rozpoczęcie i optymalizacja wymaga znajomości regulacji prawnych, które zostaną omówione w kolejnych wpisach.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *